ទារកទើបនឹងកើត ត្រូវការគេងប្រហែល ១៧ ម៉ោង (ក្នុងរយៈពេល ២៤ ម៉ោង) ។ វាគ្មានលំនាំសម្រាប់ការគេងរបស់ទារកនោះទេ ហើយគេប្រហែលជាគេងពីពីរបីនាទីទៅជាច្រើនម៉ោងក្នុងមួយពេល។ ហេតុផលមួយដែលគាត់បានភ្ញាក់ផ្អើលជាញឹកញាប់ គឺការបំពេញបន្ថែមពោះតូចរបស់គាត់ មានន័យថាគាត់ហេវ ហើយត្រូវការបៅ។

ចំពោះទារកអាយុមួយខែ គេត្រូវការគេង ១៧ ម៉ោង។ កូនរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមរកពីភាពខុសគ្នារវាងថ្ងៃ និងយប់។

ចំពោះទារកអាយុពីរខែ គេត្រូវការគេងប្រហែលជា ១៦ ទៅ ១៧ ម៉ោង។ ថ្វីបើមានការប្រុងប្រយ័ត្ន និងទំនាក់ទំនងកាន់តែច្រើនក៏ដោយ ក៏ទារកភាគច្រើននៅអាយុនេះ នៅតែទទួលទានដំណេក ៣ ទៅ ៤ ម៉ោងម្តង (ឬច្រើនជាងនេះ) ។ ទារករបស់អ្នកអាចចាប់ផ្តើមភ្លេចការបៅ នៅពាក់កណ្តាលយប់។

ចំពោះទារកអាយុ ៣ ខែ គេត្រូវការគេងប្រហែលជា ១៦ ម៉ោង។ ក្មេងខ្លះ (មិនទាំងអស់!) ទារកនេះអាចគេងបានរយៈពេលវែងពី ៦ ទៅ ៨ ម៉ោងនៅពេលយប់។ ភាគច្រើនគេងថ្ងៃបានបីដង។

ចំពោះទារកអាយុ ៦ ខែ ត្រូវការគេងប្រហែលជា ១៥ ម៉ោង។ នៅពេលយប់ ទារកអាចគេងប្រហែល ១០ ម៉ោង។ ការគេងថ្ងៃអាចធ្លាក់ដល់ម្តងនៅពេលព្រឹក និងម្តងទៀត នៅពេលរសៀល។

ចំពោះទារកអាយុ ៩ ខែ ត្រូវការគេងពី ១៤ ទៅ ១៥ ម៉ោង។

ចំពោះទារកអាយុ ១២ ខែ ត្រូវការគេងប្រហែល ១៤ ម៉ោង។ ក្មេងអាយុមួយឆ្នាំ ជារឿយៗគេងលក់ប្រហែល ១១ ម៉ោងនៅពេលយប់ រួមទាំងការគេងលក់ពីរដងពេលថ្ងៃ៕

ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង