ជំងឺ ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល

ពេញនិយម

អត្ថបទថ្ងៃនេះ