អ្នកកំពុងឆ្ងល់មែនទេ ថាតើគួរធ្វើដូចម្តេច ដើម្បីក្លាយជាប្តីល្អម្នាក់នោះ? ចូរសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ ដើម្បីដឹងក្លាយជាប្តីល្អគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ប្រពន្ធអ្នក។

១. ស្តាប់នាងនិយាយ ទោះបីជានាងខឹងក៏ដោយ

២. តែងតែធ្វើឲ្យនាងសប្បាយចិត្ត ដោយមិនខ្វល់ថា នាងធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តវិញនោះទេ

៣. ចងចាំថ្ងៃកំណើត និងថ្ងៃពិសេសរបស់នាង

៤. ពេលនាងឈឺ អ្នកចម្អិនអាហារ ឬទិញអាហារក្រៅ រួចរៀបចំឲ្យនាង

៥. និយាយថា “បងស្រឡាញ់អូន” ឲ្យបានញឹកញាប់

៦. តែងតែទិញកាដូ ឬផ្កាឲ្យនាង ដោយមិនចាំបាច់មានកម្មវិធីអ្វីនោះទេ

៧. ចំណាយពេលនៅជាមួយនាងឲ្យបានច្រើនជាងចំណាយពេលធ្វើការនៅផ្ទះ

៨. ពេលឈ្លោះគ្នា អ្នកគួរតែធ្វើចាញ់៕