ភាពស្ងួតរបស់ទ្វារមាស គឺជាបញ្ហាទូទៅ ប៉ុន្តែវាអាចព្យាបាលបាន។ វាជារឿងដែលស្ត្រីជាច្រើនជួបប្រទះនៅពេលខ្លះក្នុងជីវិតរបស់ពួកគេ។

វាអាចជាបញ្ហាមួយនៅគ្រប់អាយុទាំងអស់ ប៉ុន្តែ វាគឺជាបញ្ហាជាក់លាក់មួយ សម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លងកាត់ ឬបានអស់រដូវ។

កុំព្រងើយកន្តើយលើទ្វារមាសស្ងួត ឬខ្មាស់អៀនរឿងនេះ ដើម្បីស្វែងរកជំនួយ ប្រសិនបើវាជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នក។ មានការព្យាបាលមួយចំនួនដែលអាចជួយបាន។

រោគសញ្ញានៃទ្វារមាសស្ងួត

ស្ត្រីខ្លះមានរោគសញ្ញានៃភាពស្ងួតទ្វារមាសនៅតាមពេលជាក់លាក់មួយចំនួនដូចជាអំឡុងពេលរួមភេទ ខណៈពេលដែលអ្នកដទៃមានបញ្ហានេះគ្រប់ពេលវេលា។

បញ្ហាទាក់ទងនឹងការមានទ្វារមាសស្ងួតរួមមាន ៖

1. រលាកទ្វារមាស មិនស្រួល រមាស់ ឬអារម្មណ៍ឈឺផ្សារ
2. មិនសុខស្រួល អំឡុងពេលរួមភេទ
3. ការថយចុះការរួមភេទ
4. ការលំបាកក្នុងការទទួលបានការសម្រើប និងឈានដល់ចំណុចកំពូល
5. ផ្ទៃទ្វារមាសមើលទៅស្លេក និងស្តើង
6. ទ្វារមាសរួម ឬតឹងជាងមុន
7. ត្រូវការនោមញឹកជាងធម្មតា
8. ការឆ្លងមេរោគលើផ្លូវបង្ហូរទឹកមូត្រម្តងហើយម្តងទៀត៕

មតិរបស់អ្នក

Please enter your comment!
Please enter your name here