ជាធម្មតា អ្នកអាចថែរក្សា ឬទុកកូននៅផ្ទះ។ ការមើលថែងាយៗខាងក្រោមនេះ អាចជួយបន្ថយកម្តៅ និងអាការៈមិនស្រួលនានាបាន។

អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ

1. ឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើន
2. រកមើលសញ្ញានៃការខ្វះជាតិទឹក
3. ផ្តល់អាហារឲ្យពួកគេ បើពួកគេចង់បាន
4. ពិនិត្យកូនរបស់អ្នកឲ្យបានទៀងទាត់ ជាពិសេសក្នុងពេលយប់
5. រក្សាកូននៅនៅផ្ទះ កុំឲ្យទៅរៀន
6. ផ្តល់ឲ្យពួកគេនូវថ្នាំ paracetamol ឬ ibuprofen ប្រសិនបើពួកគេឈឺចាប់ ឬមិនស្រួលខ្លួន។

កុំធ្វើ

1. កុំឲ្យកូនស្លៀកពាក់ក្រាស់ពេក
2. កុំឲ្យកូនញ៉ាំថ្នាំអាស្ពីរីន ប្រសិនបើគេអាយុក្រោម ១៦ ឆ្នាំ
3. កុំផ្សំ ibuprofen និង paracetamol លុះត្រាតែពេទ្យរបស់អ្នកប្រាប់អ្នក៕