ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍ មិនងាយស្រួលក្នុងថែរក្សាឲ្យគង់វង់នោះទេ ប៉ុន្តែ វាក៏មិនលំបាកក្នុងការទុកដាក់វាឲ្យយូរអង្វែងនោះដែរ ប្រសិនបើអ្នកចេះនូវគន្លឹះងាយៗខាងក្រោមនេះ។

យុទ្ធសាស្ត្រទាំង ១០ ដើម្បីថែរក្សាអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ៏អស្ចារ្យ និងយូរអង្វែង

១. មានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍
២. ធ្វើល្អ ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
៣. រក្សាភាពជាបុគ្គលរបស់អ្នក
៤. កុំបញ្ឈប់ការសប្បាយជាមួយគ្នា
៥. ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ១០០ ភាគរយជាមួយគ្នា
៦. យកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
៧. ផ្តល់តម្លៃឲ្យគ្នា
៨. កុំបង្វែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលទៅក្នុងការប្រកួត
៩. កុំខឹង
១០. កុំបញ្ឈប់ការស្នេហាគ្នា៕