សូមអបអរសាទរ អ្នកមានផ្ទៃពោះហើយ! ក្នុងគ្រាដ៏កម្រទាំងនោះ នៅពេលដែលអ្នកមិនរាំនៅលើអាកាស ឬក៏អ្នកមិនអាចហោរកញ្ច្រៀវបាន អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីបន្ទាប់ទៀត។ នេះគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដែលអ្នកត្រូវធ្វើ នៅពេលអ្នករង់ចាំជួបកូនរបស់អ្នក។

ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងមូលដ្ឋាននៃការមានផ្ទៃពោះ
ចូរគណនាកាលបរិច្ឆេទទារករបស់អ្នក ដោយគិតខ្លួនឯងតាមរយៈការមករដូវចុងក្រោយរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសវេជ្ជបណ្ឌិត ឬឆ្មបជំនាញ
អ្នកនឹងត្រូវទៅជួបគ្រូពេទ្យ ឬឆ្មបជាច្រើនដង ក្នុងពេលប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះ ដូច្នេះ វាជារឿងសំខាន់ ដើម្បីស្វែងរកគ្រូពេទ្យដែលល្អ និងមានជំនាញច្បាស់លាស់ ដើម្បីផ្ញើរពោះ និងទារករបស់អ្នកនៅនឹងគាត់។ ហើយចូរទៅជួបគ្រូពេទ្យនោះជារៀងរាល់ខែ ឬញឹកញាប់ជាងនេះ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ ឬបញ្ហានានា។

សម្រេចចិត្តថានៅពេលណាត្រូវប្រកាសពីការមានផ្ទៃពោះរបស់អ្នក
ស្ត្រីខ្លះរង់ចាំរហូតដល់បន្ទាប់ពីត្រីមាសទី ១ នៅពេលដែលហានិភ័យនៃការរលូតកូនត្រូវរលាយ ខណៈពេលដែលអ្នកដទៃប្រកាសភ្លាមៗ។ អ្នកខ្លះ រង់ចាំប្រាប់ចៅហ្វាយនាយរបស់ពួកគេ ដើម្បីចៀសវាងការទទួលការព្យាបាលខុសគ្នានៅកន្លែងធ្វើការ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឲ្យកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេយល់ពីមូលហេតុដែលពួកគេអាចនឹងមានបញ្ហាសុខភាព ឬឈប់សម្រាកញឹកញាប់។