មិនមានសញ្ញាព្រមាននៃជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតនោះឡើយ។

នៅពេលដុំសាច់ធ្វើឲ្យក្រពេញប្រូស្តាតរីកធំ ឬនៅពេលដែលជំងឺមហារីករីករាលដាលហួសពីក្រពេញប្រូស្តាត នោះរោគសញ្ញាខាងក្រោមអាចកើតឡើង ៖

1. នោមញឹកញាប់ ជាពិសេសនៅពេលយប់
2. ការលំបាកក្នុងការចាប់ផ្តើម ឬបញ្ឈប់ការទប់ទឹកនោម
3. ខ្សោយទឹកនោមខ្សោយ ឬស្ទះទឹកនោម
4. ការលេចទឹកនោមនៅពេលសើច ឬក្អក
5. អសមត្ថភាពក្នុងការនោម
6. អារម្មណ៍ឈឺចាប់ ឬឈឺផ្សារក្នុងពេលនោម ឬការបាញ់ទឹកកាម
7. ឈាមក្នុងទឹកនោម ឬទឹកកាម។

យ៉ាងណាមិញ រោគសញ្ញាទាំងនេះមិនមែនសុទ្ធជារោគសញ្ញានៃជំងឺមហារីកនោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាអាចបណ្តាលមកពីការស្ទះ ការរីករាលដាលនៃជំងឺមហារីក នៅក្នុងក្រពេញប្រូស្តាត។ វាក៏អាចបណ្តាលមកពីការរីកក្រពេញប្រូស្តាតផងដែរ។

រោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺមហារីកក្រពេញប្រូស្តាតមានដូចជា ៖

1. ការឈឺចាប់ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្អឹងត្រគាក ឆ្អឹងខ្ចី ឆ្អឹងជំនី ឬភ្លៅខាងលើ
2. ការបាត់បង់ទម្ងន់ និងចំណង់អាហារ
3. អស់កម្លាំង ហើយក្អួត ឬចង្អោរញឹកញាប់
4. ហើមចុងដៃចុងជើង
5. ខ្សោយ ឬខ្វិននៅអវយវៈក្រោម ដែលជាញឹកញាប់មានការទល់លាមក៕