គ្មាននរណាម្នាក់អាចនិយាយបានថាតើវាមានរយៈពេលយូរប៉ុនណា ដើម្បីឲ្យអ្នកមានផ្ទៃពោះនោះទេ។ ប៉ុន្តែ យើងអាចប្រាប់អ្នកពីរបៀបដែលជាធម្មតា គូស្វាមីភរិយាត្រូវចំណាយពេល ដើម្បីអាចមានកូន និងរបៀបដែលអ្នកអាចព្យាយាម ដើម្បីបង្កើនល្បឿនរឿងនេះ។

តើវាត្រូវការពេលប៉ុន្មាន ដើម្បីមានគភ៌?

គូស្វាមីភរិយាភាគច្រើនមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេលបីខែ បន្ទាប់ពីពួកគេបានចាប់ផ្តើមព្យាយាមយកកូន។ កាលវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចមានរយៈពេលយូរ ប្រសិនបើអ្នកមានវ័យចំណាស់ មានទម្លាប់ដែលមិនល្អ (ដូចជាការជក់បារី) ឬមានជំងឺដែលធ្វើឲ្យខូចដល់ការមានកូន។

ប្រហែល ៨០ ទៅ ៩០ ភាគរយនៃគូស្វាមីភរិយាទាំងអស់ មានគភ៌ដោយធម្មជាតិ។ ហើយ ១០ ភាគរយ ត្រូវបានគេរកឃើញថា ពិបាកក្នុងការមានកូន។ ប្រហែល ៩៣% ទៅ ៩៥% នៃគូស្វាមីភរិយា អាចនឹងមានកូនដោយធម្មជាតិ ប្រសិនបើពួកគេព្យាយាមយូរគ្រប់គ្រាន់។

ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមរយៈពេលមួយឆ្នាំ ដោយមិនជោគជ័យ វាជាការឆ្លាតវៃ ដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីអ្នកជំនាញខាងការមានកូន។ អ្នកអាចមានផ្ទៃពោះដោយខ្លួនឯង ប្រសិនបើអ្នកព្យាយាម ប៉ុន្តែ វាជាការល្អបំផុត ដើម្បីរកឲ្យឃើញឆាប់ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហានៃការមានគភ៌ដូច្នេះ អ្នកមិនចាំបាច់ចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃច្រើននោះទេ។

ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ ៣៥ ឆ្នាំឬចាស់ជាងនេះ ចូរទទួលប្រញាប់ពិនិត្យមើលការមានកូនរបស់អ្នក ដោយធ្វើការណាត់ជួបជាមួយអ្នកឯកទេស ប្រសិនបើអ្នកមិនមានផ្ទៃពោះក្នុងរយៈពេល ៦ ខែ៕