នៅក្នុងមាត់ ជំងឺមហារីក អាចបណ្តាលឲ្យ ៖
1. ការឈឺចាប់ ការឡើងពណ៌ស ឬក្រហម ដែលមិនជាសះស្បើយលើអញ្ចាញធ្មេញអណ្តាត ឬស្រទាប់ខាងក្នុងនៃមាត់
2. ហើមនៅថ្គាម
3. ការហូរឈាមខុសធម្មតា ឬការឈឺចាប់ក្នុងមាត់
4. ការឡើងដុំ ឬការឡើងក្រាស់
5. បញ្ហាទាក់ទងនឹងធ្មេញ។

នៅខាងក្រោយមាត់ (ដើមក) ជំងឺមហារីក អាចបណ្តាលឲ្យមាន ៖
1. ពិបាកដកដង្ហើម ឬនិយាយ
2. មានដុំ ឬការឡើងក្រាស់
3. មានបញ្ហាក្នុងការទំពារ ឬលេបអាហារ
4. មានអារម្មណ៍ថា មានអ្វីមួយនៅក្នុងបំពង់ក
5. ការឈឺចាប់នៅក្នុងបំពង់កដែលនឹងមិនបាត់ទៅវិញ
6. ឈឺចាប់ ឬរោទ៍ក្នុងត្រចៀក ឬមានបញ្ហាក្នុងការស្តាប់។

នៅក្នុងប្រអប់សម្លេង ជំងឺមហារីក អាចបណ្តាលឲ្យមាន ៖
1. ការឈឺចាប់នៅពេលលេប
2. ការឈឺត្រចៀក។

នៅក្នុងប្រហោងឆ្អឹង និងប្រហោងក្នុងច្រមុះ ជំងឺមហារីកអាចបណ្តាលឲ្យមាន ៖
1. មានច្បាស់ថាមានសារធាតុអ្វីដែលបានរាំងស្ទះក្នុងច្រមុះ
2. ការឆ្លងមេរោគដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងការព្យាបាលដោយថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច
3. ហូរឈាមតាមច្រមុះ
4. ការឈឺក្បាល
5. ការឈឺចាប់ និងហើមជុំវិញភ្នែក
6. ការឈឺចាប់នៅធ្មេញខាងលើ
7. បញ្ហាទាក់ទងនឹងធ្មេញ៕