Join with Health.com.kh on Telegram

ប្រាសាក់មានសេចក្តីរីករាយសូមជម្រាបជូនថា នៅថ្ងៃទី 2 និងទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2019 ខាងមុខនេះ ប្រាសាក់ ដែលជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជា និងជានិយោជកនៃជម្រើស នឹងចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិ ឆ្នាំ 2019 នៅមជ្ឈមណ្ឌល​សន្និបាត​និងពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ ចាប់ពីម៉ោង 8 ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង 8 យប់ ដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ និងផ្តល់ឱកាសការងារជាច្រើនមុខតំណែងដល់និស្សិត និងបេក្ខជនដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើ​។

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានបទដ្ឋានការងារច្បាស់លាស់ បរិយាកាសការងារល្អ ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន ធ្វើការនៅជិតផ្ទះ អាចអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួន ផ្តល់និរន្តរភាពការងារយូរអង្វែង ជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺ​គោរពតាមច្បាប់ការងារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

នៅក្នុងកម្មវិធីនេះ បេក្ខជនទាំងអស់អាចដាក់ពាក្យ និងទទួលបានការប្រឹក្សាអំពីអាជីពការងារ ជាមួយក្រុមការងារជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ប្រាសាក់ បានភ្លាមៗ ដោយភាពរាក់ទាក់ និងស្និទ្ធស្នាលបំផុត។

ឱកាសការងារជាច្រើនមុខតំណែងដែលប្រាសាក់កំពុងផ្ដល់ជូនសម្រាប់បម្រើការងារនៅសាខាទាំង 25 ខេត្ត-រាជធានី៖

 • បេឡាធិការ
 • មន្ត្រីឥណទាន
 • មន្ត្រីឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូច និងមធ្យម
 • មន្ត្រីរដ្ឋបាលកម្ចី
 • មន្ត្រីបម្រើសេវាអតិថិជន
 • បុគ្គលិកផ្នែកលក់និងទីផ្សារ
 • បុគ្គលិកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
 • បុគ្គលិកផ្នែកសវនកម្ម
 • បុគ្គលិកផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា
 • បុគ្គលិកផ្នែកសេវាធនាគារ
 • បុគ្គលិកផ្នែកធនធានមនុស្ស
 • បុគ្គលិកផ្នែកគ្រប់គ្រងហានិភ័យ
 • បុគ្គលិកផ្នែកប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល
 • បុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត

ដូច្នេះ សូមកុំខកខានឱកាសដ៏ល្អនេះ​! សូមត្រៀម CV ដោយទាញយកទម្រង់ស្នើសុំបម្រើការងារ តាមរយៈhttps://www.prasac.com.kh/kh/careers/online-application-form​ ដើម្បីដាក់ពាក្យបម្រើការងារជាមួយប្រាសាក់ នៅពិព័រណ៍ការងារនិងផលិតភាពជាតិ នៅថ្ងៃទី 2 និងទី 3 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 ខាងមុខនេះ។

គិតត្រឹមត្រីមាសទី 3 ឆ្នាំ​ 2019​ នេះ ប្រាសាក់មានបុគ្គលិកសរុបប្រមាណជា 9,000 នាក់ ក្នុងមុខតំណែង និងជំនាញផ្សេងៗគ្នាជាច្រើន និងកំពុងប្រតិបត្តិការទូទាំងកម្ពុជា។

Coming Soon! Job Opportunities from PRASAC, Employee of Choice,

at National Career and Productivity Fair 2019

PRASAC is pleased to announce that on 2 and 3 November 2019, PRASAC, the largest financial institution in Cambodia, is going to attend the National Career and Productivity Fair 2019 at Koh Pich Convention & Exhibition Center from 8 am to 8 pm in order to share experience and provide job opportunities to students and job seekers.

Please note that PRASAC is a financial institution with having employment standard clearly, good working environment, earn many benefits, working location is next to your home, be able to develop and built-up its capacity, sustainable career growth, especially PRASAC follows the labor law of Cambodia.

This career fair will provide opportunities to job seekers to apply and get career advice from PRASAC’s dynamic recruitment team in a happy and friendly manner.

The job opportunities PRASAC is providing in 25 provinces and capital are:

 • Teller
 • Credit Officer
 • SME Loan Officer
 • Loan Administration Officer
 • Customer Service Officer
 • Sale and Marketing Officer
 • Staff of Finance
 • Auditor
 • IT Officer
 • Banking Service Officer
 • Staff of Human Resource
 • Risk Management Officer
 • Core Banking Officer
 • Volunteer

So, don’t ever miss this golden opportunity! Please get your CV ready by downloading the application form via https://www.prasac.com.kh/kh/careers/online-application-form to apply to work at PRASAC on 2 and 3 November 2019.

As at quarter 3 of 2019, PRASAC has about 9,000 employees in all positions and skills and operate nationwide.