ការបង្កើតមុខរបរ គឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សគ្រប់រូប។ប៉ុន្តែវាពិបាកក្នុងការជោគជ័យពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមពីក្រុមហ៊ុនធំ។ ដូចនេះអ្នកអាចសាកល្បងពីមុខរបរតូចសិន។ តើគួរធ្វើយ៉ាងម៉េច ទើបអាចទទួលបានលទ្ធផលល្អ?

  1. មនុស្ស:គឺជាចំនុចសំខាន់បំផុត។ បើគ្មានមនុស្សទេ អ្នកមិនអាចសាងមុខរបរបានទេ។មនុស្សមានដូចជា បុគ្គលិកនិងអ្នកចូលហ៊ុនជាមួយអ្នក។
  2. ធនធាន:ត្រូវមានមិនតិចពី50,000ដុល្លា។ ដូចនេះត្រូវសន្សំទុកមុន ទើបអាចជោគជ័យ។ បើមានតិចជាងនេះ គឺបរាជ័យ។ ការមានធនធានច្រើនទើបក្រុមហ៊ុនអាចនឹងនរបាន។
  3. វឹកហាត់:ត្រូវរៀនសូត្រពីរបៀបបើកក្រុមហ៊ុនសិន។ តើត្រូវមានអ្វីខ្លះឬធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះទើបអាចបង្កើតមុខរបរបានយូរអង្វែង? នេះជាចំនុចសំខាន់។
  4. ផ្ទះ: ដំបូងអ្នកអាចចាប់ផ្តើមមុខរបរនៅផ្ទះសិនព្រោះអ្នកមិនទាន់មានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួលកន្លែងមកបង្កើតមុខរបរទេ។ បន្ទាប់មកឱកាសនៃការពង្រីកក្រុមហ៊ុនគឺខ្ពស់ណាស់។ ដូចនេះបើអ្នកអាចរៀបចំសព្វគ្រប់ទុកជាមុន អ្នកនឹងអាចជោគជ័យជាក់ជាមិនខាន។
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង

Comments are closed.