ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប៉ះពាល់ទៅលើមនុស្សប្រុស និងស្រីក្នុងអត្រាដូចគ្នា ប៉ុន្តែលក្ខណៈរបស់វាគឺខុសគ្នាវិញ។ យោងទៅតាម Offic on Women’s Health ស្រ្តីដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមមាន៖

  • ការប្រឈមខ្ពស់នឹងជំងឺបេះដូង ដែលជាផលវិបាកញឹកញាប់បំផុតរបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែម ខ្លាំងជាងបុរស
  • អត្រានៃការមានជីវិតគឺទាប ហើយគុណភាពនៃជីវិតក្រោយពីមានជំងឺគាំងបេះដូងរួចក៏មិនល្អដែរ
  • ប្រឈមខ្ពស់នឹងការខ្វាក់ភ្នែក
  • ប្រឈមកាន់តែខ្ពស់នឹងការបាក់ទឹកចិត្ត៕