ខាងក្រោមនេះ health.com.kh យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីតារាងនៃឆ្នាំបុរសដែលមិនត្រូវនឹងនារីឆ្នាំទាំង១២។ បើអ្នករៀបការនឹងបុរសដែលមានឆ្នាំមិនត្រូវគ្នា នោះទ្រព្យមិនងាយចូលមករកអ្នកទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំនារីឆ្នាំបុរស
ជូតវក ឆ្លូវ និងរោង
ឆ្លូវជូត រកា និងម្សាញ់
ខាលមមី ច និងកុរ
ថោះបុរសឆ្នាំណាក៏ធ្វើឲ្យគេមានដែរ
រោងរកា ម្សាញ់ និងវក
ម្សាញ់ថោះ វក និងឆ្លូវ
មមីខាល ច និងមមែ
មមែមមី ថោះ និងកុរ
វកម្សាញ់ ជូត និងរោង
រការៀបការជាមួយបុរសណាក៏មានដែរ
រៀបការជាមួយនរណា ក៏អាចក្លាយជាសេដ្ឋីទាំងពីរនាក់ដែរ
កុរកុរ វក និងឆ្លូវ