បើសិនជាអ្នកមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ី ការចាក់វ៉ាក់សាំងអាឡែហ្ស៊ីនេះជាទៀងទាត់ ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបន្ថយភាពរងប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីរបស់អ្នកបាន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាមនុស្សដែលគួរតែចាក់ថ្នាំប្រឆាំងអាឡែហ្ស៊ីនេះបើសិនជា៖

  • រោគសញ្ញាអ្នកមានលក្ខណៈមធ្យមទៅធ្ងន់ធ្ងរ និងរយៈពេលអាឡែហ្ស៊ីអ្នកមានរយៈពេលចាប់ពីបីខែឡើងទៅ
  • អ្នកចង់ចៀសវាងការប្រើប្រាស់ថ្នាំប្រឆាំងអាឡែហ្ស៊ីរយៈពេលយូរ
  • អ្នកអាចរៀបចំពេលវេលាដែលត្រូវការចាក់ថ្នាំនេះជាទៀងទាត់បាន
  • អ្នកអាចទទួលយកបានចំពោះតម្លៃនៃការចាក់ថ្នាំនេះ និងការទៅពិនិត្យជំងឺដែលពាក់ព័ន្ធផង៕
ទំនាក់ទំនងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមទូរស័ព្ទមកលេខ 011688855
អត្ថបទទាក់ទង