ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំមមី

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមី មិនចេះប្រើល្បិចកល់អ្វីទេ ដោយប្រើចិត្តស្មោះក្នុងការរាប់អានមិត្តភក្តិ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យគេតែងមានមនុស្សជាច្រើនតាមជួយ។ ដូចនេះ គ្រប់ការងារ អត្រានៃការជោគជ័យគឺខ្ពស់ណាស់។

ឆ្នាំមមែ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំមមែ មានចិត្តទន់ភ្លន់ ចិត្តល្អ និងមានចិត្តស្មោះ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យមានមនុស្សជាច្រើនសហការជាមួយគេ។ ដូចនេះ មិនថាគេធ្វើអ្វីទេ សុទ្ធតែអាចសម្រេចបានផលធំជានិច្ច។

ឆ្នាំវក

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំវក មានខួរក្បាលដែលឆ្លាត ដោយមិនថាបញ្ហាអ្វីទេ សុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យឧបសគ្គទាំងឡាយមិនហ៊ានមកជិតគេទេ។ ដូចនេះ ការងារគេនឹងអាចបានផលធំគ្រប់ពេល៕