កញ្ចក់ក្នុងផ្ទះ គួរតែដាក់ឲ្យត្រូវកន្លែង ទើបអាចនាំលាភសំណាងដល់អ្នកបាន។ ដូចនេះគួរតែដាក់នៅកន្លែងណាទៅ?

  1. អ្នកគួរតែដាក់នៅកន្លែងដែលអាចឆ្លុះឃើញរូបភាពដែលមានភាពសប្បាយរីករាយ នោះវានឹងនាំលាភសំណាងចូលផ្ទះអ្នកជាមិនខានឡើយ។
  2. អ្នកគួរតែដាក់កញ្ចក់នៅកន្លែងដែលងងឹត ដើម្បីបង្កើនពន្លឺ ទើបគ្មានរបស់កង្វក់ជាប់ក្នុងផ្ទះអ្នក។ នៅពេលដែលរបស់ទាំងនោះរសាត់បាត់ នោះលាភនឹងចាប់ផ្តើមចូលផ្ទះអ្នកបាន។
  3. នៅក្នុងបន្ទប់ញ៉ាំបាយ អ្នកគួរតែដាក់កញ្ចក់មួយ ដើម្បីបង្កើនទ្រព្យក្នុងផ្ទះអ្នក។ ប្រសិនជាផ្ទះអ្នកគ្មានបន្ទប់សម្រាប់ញ៉ាំបាន អ្នកអាចញ៉ាំនៅកន្លែងជិតបង្ហួច ដើម្បីឲ្យពន្លឺចាំងចូល នោះវានឹងនាំលាភសំណាងមករកអ្នកបាន៕