រោគ​សញ្ញា ដែល​អម​ជាមួយ​ឈាម​នៅ​ក្នុង ទឹកកាម​អាច​មាន​ដូច​ខាងក្រោមៈ

១-នោម​មក​មានការ​ឈឺចាប់​ខ្លាំង
២-មានការ​ឈឺចាប់​ខ្លាំង ពេល​បញ្ចេញ​ទឹកកាម
៣-មាន​ឈាម​នៅ​ក្នុង​ទឹកនោម
៤-ឈឺ​ឆ្អឹងខ្នង​ផ្នែក​ខាងក្រោម (​ចង្កេះ​)
៥-មាន​ក្តៅខ្លួន
៦-មាន​តឹង ឈឺ នៅ​ក្នុង​ពងស្វាស ឬ ស្បែក​ស្រោប​ពងស្វាស
៧-មាន​ហើម​នៅ​ក្នុង​ពងស្វាស ឬ ស្បែក​ស្រោប​ពងស្វាស
៨-ការ​ហើម ឬ តឹង ឈឺ នៅ​តំបន់​ក្រលៀន​៕