ប្រសិនជាអ្នកជាមនុស្សស្រីដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៣ខាងលើ អ្នកនឹងមានវាសនាដែលអាចចាយលុយប្តី។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកក៏មានសំណាងដោយអាចទទួលបានការចិញ្ចឹមពីកូននៅពេលដែលចាស់ទៀតផង។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំវក

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជានារីដែលឆ្លាតវៃ ប៉ុន្តែមិនឆ្លាតជាងប្តីឡើយ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែចេះអត់ធ្មត់ និងថយម្នាក់មួយជំហាន ទើបអ្នកអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គល។ ម្យ៉ាងទៀត ក្រោយពេលដែលអ្នករៀបការរួច អ្នកនឹងមានមុខរបរតូចមួយសម្រាប់ខ្លួនឯង។ ជាពិសេស អ្នកនឹងអាចទទួលបានការស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នម និងទទួលបានទ្រព្យពីស្វាមី ដោយមិនខ្វះលុយចាយឡើយ។ ជាពិសេស អ្នកនឹងអាចទទួលបានការមើលថែទាំពីកូនផងដែរ។

ឆ្នាំច

នារីដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ទោះបីជាមានការងារធម្មតាក៏ដោយ ក៏ស្វាមីគេមិនឲ្យគេខ្វះខោអាវស្លៀកពាក់ ឬចំណីអាហារដែរ។ ក្រោយពេលដែលកូនធំ គេនឹងអាចជួយមើលថែ និងចិញ្ចឹមអ្នកវិញ។

ឆ្នាំថោះ

មនុស្សស្រីដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ នឹងអាចរស់នៅដោយមានសុភមង្គលក្រោយពេលដែលរៀបការរួច។ អ្នកមិនត្រឹមតែអាចចាយលុយប្តីបានទេ ថែមទាំងអាចទទួលបានការថែទាំពីកូននៅពេលដែលចាស់ទៀតផង៕