ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យបុរសគេងភ្លាម ក្រោយពេលដែលរួមភេទរួចភ្លាម។ ហេតុអ្វីទៅ?

  1. មូលហេតុទី១ អាចមកពីការនឿយហត់ពេក ព្រោះក្នុងពេលរួមភេទម្តងៗ បុរសអាចប្រើកម្លាំងខ្លាំង ដោយធ្វើឲ្យគេមានអារម្មណ៍ថានឿយហត់ខ្លាំង ទើបចូលគេងភ្លាម ក្រោយពេលដែលរួមភេទរួច។
  2. មូលហេតុទី២ អាចមកពីការមិនចុះសម្រុងគ្នា ដោយរួមភេទបណ្តើរ មិនពេញចិត្តនឹងគ្នាបណ្តើរ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យខាងបុរស មិនចង់និយាយច្រើន ទើបរួមភេទរួចភ្លាម គេងលក់ភ្លាម។ ដូចនេះ មិនថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេ ការរួមភេទគឺត្រូវតែចេះគោរពគ្នា ពិភាក្សាគ្នាជាមុនសិន ទើបមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍របស់អ្នកទាំងពីរ៕