បើអ្នកជាបុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៣ខាងលើនេះ វាសនារបស់អ្នកមិនក្រហួសអាយុ៤៩ឆ្នាំនោះទេ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំខាល

មិនថាមុខរបរតូច ឬធំទេ អ្នកសុទ្ធតែអាចពង្រើកនៅមុនអាយុ៤៩ឆ្នាំទាំងអស់។ ម្យ៉ាងទៀត អ្នកនឹងអាចជួបនឹងអ្នកដែលជួយអ្នកបាន ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានទ្រព្យហូរចូលច្រើន។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមិនខ្វះលុយចាយផងដែរ។

ឆ្នាំមមី

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ នឹងអាចទិញផ្ទះនៅអាយុ៤៩ឆ្នាំ ហើយទិញឡាននៅអាយុ៥០ឆ្នាំ។ ក្នុងវ័យនេះ អ្នកនឹងអាចទទួលបានផលខ្ពស់ពីមុខរបរ និងការងារ។ ដូចនេះ លុយមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកទៀតទេក្នុងអាយុនេះ។

ឆ្នាំកុរ

នៅវ័យក្មេង អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជួបការលំបាកជាច្រើន ដើម្បីមុខរបរ។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលដល់អាយុ៤៩ឆ្នាំ អ្នកនឹងអាចរស់នៅក្នុងជីវភាពសុខស្រួល មុខរបរនឹងដំណើរការល្អទៅមុខជានិច្ច៕