ប្រសិនជាអ្នកមិនចង់បែកបាក់គ្នាក្នុងរយៈពេលខ្លី អ្នកគួរតែឆ្លងឲ្យផុត៣ដំណាក់កាលជាមុនសិន ទើបអាចការពារបាន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    ដំណាក់កាលទី១ ជាដំណាក់កាលដំបូងនៃស្នេហាអ្នក ហើយក៏ជាពេលដែលស្នេហាអ្នកកំពុងតែពុះកញ្ច្រោលដែរ។ ក្នុងដំណាក់កាលនេះ អ្នកនឹងចង់នៅជិតតែគ្នាទេ ដោយមិនចង់ឃ្លាតឡើយ។

2.    ក្រោយពេលដែលផុតដំណាក់កាលទី១ អ្នកនឹងអាចចូលដល់ដំណាក់កាលទី២។ដំណាក់កាលទី២នេះ ជាដំណាក់កាលដែលគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំង ព្រោះអ្នកចាប់ផ្តើមដឹងពីចំណុចអវិជ្ជមានគ្នាហើយ ដោយងាយកើតមានជម្លោះណាស់។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់។

3.    ប្រសិនជាអ្នកអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលទី២ នោះអ្នកនឹងអាចចូលដល់ដំណាក់កាលទី៣។ ដំណាក់កាលនេះ ជាពេលដែលអ្នកអស់នូវភាពស្អិតជាប់គ្នា ដោយចាប់ផ្តើមចេះអធ្យាស្រ័យគ្នា ហើយប្រែជាទម្លាប់។ ទម្លាប់នៅទីនេះសំដៅដល់ការគ្មានគ្នាពុំបាន ដោយពឹងផ្អែកលើគ្នា។ ដូចនេះ បើអ្នកអាចឆ្លងផុត៣ដំណាក់កាលនេះ អ្នកនឹងអាចកសាងគ្រួសារជាមួយគ្នាហើយ៕