ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបស់ដែលមិនអាចពិសារជាមួយនឹងត្រឡាច។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. នៅពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រឡាច អ្នកមិនគួរពិសារជាមួយនឹងសណ្តែកក្រហមទេ ព្រោះពេលដែលអ្នកបរិភោគជាមួយគ្នា នឹងធ្វើឲ្យអ្នកបត់ជើងតូចច្រើនជាងមុន។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកងាយបាត់បត់សារធាតុទឹកខ្លាំងណាស់។
  2. អ្នកមិនគួរពិសារត្រឡាចជាមួយនឹងមង្ឃុតទេ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យក្រពះ និងពោះវៀនអ្នកមិនស្រួល។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យអ្នកអាចប្រឈមនឹងអាការៈរាករូសបានយ៉ាងងាយ។ ដូចនេះ ក្នុងពេលដែលអ្នកបរិភោគត្រឡាច អ្នកគួរតែចៀសពីរបស់២ខាងលើនេះ ទើបមិនបំផ្លាញសុខភាពអ្នកយ៉ាងងាយ៕