អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំទាំង៤ខាងលើ នឹងអាចមានវាសនារាប់លុយមិនអស់ទេ។ ហេតុអ្វីបានជាបែបនេះទៅ?

ឆ្នាំកុរ

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលមាននិស្ស័យខ្ពស់ជាមួយអ្នកដទៃ។ ម្យ៉ាងទៀត គេក៏ជាមនុស្សដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមិត្តភក្តិផងដែរ។ ដូចនេះ  គេនឹងអាចទទួលបានផលមកវិញ ព្រោះអ្នកទាំងនោះនឹងជួយគេវិញ។

ឆ្នាំរោង

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលមានគេតែងតែតាមជួយជានិច្ច។ មិនថាជួបនឹងបញ្ហាអ្វីទេ សុទ្ធតែអាចដោះស្រាយបានទាំងអស់។ ដូចនេះ គេក៏អាចនាំលាភចូលផ្ទះច្រើនផងដែរ។

ឆ្នាំវក

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាមនុស្សដែលតែងតែធ្វើឲ្យអ្នកដទៃសើចជានិច្ច។ ដូចនេះ មិនថាគេដើរដល់ណាទេ សុទ្ធតែមានអ្នកជួយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យជាច្រើនចូលមកផងដែរ។

ឆ្នាំច

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំនេះ ជាបុគ្គលដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់។ នៅពេលដែលគេជួបនឹងឧបសគ្គ មិនងាយបោះបង់ចោលឡើយ។ ដូចនេះ ជីវភាពដែលរាប់លុយមិនអស់ នឹងឃ្លាតមិនឆ្ងាយពីគេទេ៕