ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីក្នុងការជួយឲ្យកូនញ៉ាំទឹក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកមិនគួរឲ្យមានភេសជ្ជៈផ្សេងក្រៅពីទឹកនោះទេ។ នៅពេលដែលគ្មានភេសជ្ជៈផ្អែមៗញ៉ាំ កូននឹងចាប់ផ្តើមព្រមញ៉ាំទឹកជាមិនខានឡើយ។
  2. កែវទឹករបស់កូន អ្នកម្តាយគួរតែរករូបតុក្កដាដែលកូនពេញចិត្ត ព្រោះនៅពេលដែលកូនឃើញកែវស្អាត នោះកូននឹងព្រមញ៉ាំទឹកវិញ មិនបដិសេធឡើយ។
  3. អ្នកម្តាយមិនគួរប្រើការបង្ខំមកធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំទឹកឡើយ ព្រោះអាចធ្វើឲ្យកូនខ្លាច ហើយរឹតតែមិនចង់ញ៉ាំ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយអាចប្រើរឿងនិទានមកធ្វើឲ្យកូនញ៉ាំទឹក ដោយអាចនិយាយរឿងនិទានទាក់ទងជាមួយផលប្រយោជន៍ដែលបានពីការញ៉ាំទឹក។ ក្រោយពេលដែលកូនស្តាប់រួច កូននឹងព្រមញ៉ាំទឹកតែម្តង។
  4. អ្នកម្តាយគួរតែធ្វើជាគំរូល្អដល់កូន ដោយគួរតែញ៉ាំទឹកនៅមុខកូន មិនគួរពិសារភេសជ្ជៈផ្សេងឡើយ ទើបកូនអាចរៀនតាមអ្នកញ៉ាំតែទឹក មិនរករឿងញ៉ាំភេសជ្ជៈផ្អែមៗ។ ដូចនេះ អ្នកម្តាយអាចប្រើវិធីទាំង៤នេះ ដើម្បីធ្វើឲ្យកូនព្រមញ៉ាំទឹក៕