ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីអ្វីដែលអ្នកគួរតែប្រយ័ត្នក្នុងពេលចម្អិនម្ហូប ទើបជំងឺមិនមករកអ្នក។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

  1. ប្រសិនជាជ្រុញរបស់អ្នកចិតសាច់រួច អ្នកមិនគួរយកបន្លែមកចិតលើជ្រុញនោះទេ ព្រោះក្នុងសាច់អាចមានផ្ទុកមេរោគ។ បើអ្នកចិតបន្លែលើជ្រុញនោះ នឹងអាចនាំមេរោគតាមបន្លែចូលក្នុងរាងកាយអ្នក ធ្វើឲ្យមេរោគទាំងនោះអាចផ្លាស់ទីលំនៅទៅក្នុងខ្លួនអ្នកវិញ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់។
  2. មិនថាសាច់ ឬបន្លែទេ អ្នកត្រូវតែចម្អិនឲ្យឆ្អិនទាំងអស់ ទើបពិសារ។ ការចម្អិនឲ្យឆ្អិននេះ អាចសម្លាប់មេរោគឲ្យងាប់អស់ ធ្វើឲ្យរាងកាយអ្នកមិនងាយឆ្លងជំងឺអ្វីឡើយ។ ដូចនេះ បន្លែ និងសាច់ដែលឆៅ អ្នកមិនគួរបរិភោគឡើយ។ ចំណុចទាំង២នេះ អ្នកគួរតែប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ក្នុងពេលចម្អិនម្ហូប ទើបអាចធ្វើឲ្យអ្នកអាចចៀសផុតពីជំងឺទាំងឡាយបាន៕