ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីលាភរបស់ឆ្នាំទាំងឡាយខាងលើនេះ។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំឆ្លូវ

បុគ្គលដែលកើតក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ ធ្វើការម៉់ត់ចត់ ប្រឹងប្រែង ព្រមទាំងមានចិត្តស្មោះ។ ដោយសារតែចរិតបែបនេះហើយ ទើបមួយអាទិត្យខាងមុខ អ្នកអាចទទួលបានទ្រព្យមួយផ្នែកធំចូលមក ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយមិនខ្វះឡើយ។

ឆ្នាំថោះ

មនុស្សដែលកើតក្នុងឆ្នាំថោះ ក្នុង១អាទិត្យខាងមុខ លាភនឹងអាចឡើងល់ចំណុចកំពូល។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ខែអ្នកក៏ឡើងខ្ពស់ ប្រាក់ចំណេញក៏អាចខ្ពស់ផងដែរ។ ដូចនេះ អ្នកនឹងមានទាំងទ្រព្យធំ និងទ្រព្យតូចចូលមកព្រមគ្នាតែម្តង។

ឆ្នាំម្សាញ់

អ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំម្សាញ់ មិនចូលចិត្តប្រកាន់អ្នកដទៃឡើយ។ ជាហេតុដែលធ្វើឲ្យក្នុង១អាទិត្យខាងមុខ មានអ្នកចេញមុខជួយ ដោយអាចជួយអ្នកប្រមូលបានផលមកពីគ្រប់ទិសទីតែម្តង៕