នៅអំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះហើយឈឺនោះ ស្ត្រីត្រូវប្រយ័ត្ននៅក្នុងការប្រើថ្នាំ។ មុនពេលការប្រើថ្នាំ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះត្រូវសាកសួរគ្រូពេទ្យជាមុន ដើម្បីចៀសវាង គ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្លួនឯងនិងកូនក្នុងផ្ទៃ។

ថ្នាំដែលមិនត្រូវប្រើពេលមាន ផ្ទៃពោះ

– Aspirin ផ្ទៃពោះដែលជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់និងក្តៅខ្លួន

-Ibuprofen (Motrin, Advil) ដែលជាថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់

-Isotretinoin ផ្ទៃពោះដែលជាថ្នាំព្យាបាលមុន

សូមសារសួរគ្រូពេទ្យ មុនប្រើថ្នាំខាងក្រោម

-ថ្នាំព្យាបាលការបាក់ទឹកចិត្ត

-ថ្នាំគីមីព្យាបាលមហារីក

-ថ្នាំព្យាបាលជំងឺហឺត Ventolin

ប៉ុន្តែដើម្បីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួននិងកូននោះ ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះមិនត្រូវប្រើថ្នាំផ្តេសផ្តាសឡើយ។ វាជារឿងល្អដែលត្រូវសួរគ្រូពេទ្យ មុនពេលការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្រាប៕