ខាងក្រោមនេះ គឺជាអាថ៌កំបាំងដប់ ដែលអាចជួយឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍រឹងមាំ និងយូរអង្វែង។

១. មានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍
២. ធ្វើល្អ ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
៣. រក្សាភាពជាបុគ្គលរបស់អ្នក
៤. កុំបញ្ឈប់ការសប្បាយជាមួយគ្នា
៥. ត្រូវមានភាពស្មោះត្រង់ ១០០ ភាគរយជាមួយគ្នា
៦. យកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមក
៧. អត់អោនឲ្យគ្នា
៨. កុំបង្វែរអាពាហ៍ពិពាហ៍ចូលទៅក្នុងការប្រកួត
៩. កុំខឹង
១០. កុំបញ្ឈប់ការរួមស្នេហា៕