ការក្លាយទៅជាឪពុកម្តាយគេហើយអាចមានន័យថា ជាការផ្លាស់ប្តូរធំៗជាច្រើនក្នុងជីវិត ប៉ុន្តែវាក៏មិនមែនមានន័យថា ចំណងស្នេហារបស់អ្នកទៅជាចុះខ្សោយនោះដែរ។ យកល្អសម្រាប់ប្តីប្រពន្ធនឹងក្លាយទៅជាឪពុកម្តាយគេនៅថ្ងៃមុខ គួរតែធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ៖

  • ចែករំលែកគ្នានូវការទំនួលខុសត្រូវលើការថែទាំកូនៗឲ្យបានច្រើនបំផុតតាមតែអាចធ្វើទៅបាន
  • បង្កើតពេលវេលានៅជាមួយគ្នាទាំងនៅក្រៅផ្ទះ និងក្នុងផ្ទះ ជាពិសេនៅពេលកូនគេងរួច
  • ចូរប្រាកដថា អ្នកបាននិយាយគ្នាអំពីអារម្មណ៍ និងខិតខំធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីសាងគ្រួសារនេះឲ្យល្អ
  • វាគឺជារឿងមិនអីឡើយក្នុងការដែលមិនយល់ស្រប។ ប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកមិនយល់ស្រប ចូរធ្វើល្អដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតា និងគោរពគ្នា ព្រមទាំងស្តាប់គ្នានិយាយទៅវិញទៅមក និងចៀសវាងការស្តីបន្ទោសដាក់គ្នាតែម្តង៕