ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីវិធីដែលអាចយកចិត្តស្វាមីអ្នកបាន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

1.    មានពេលខ្លះ ស្វាមីអ្នកអាចនឹងចង់មានពេលវេលាដែលជារបស់ខ្លួនឯង ដើម្បីគិតពិចារណារឿងខ្លះ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែចេះសង្កេតពីអារម្មណ៍របស់គេ ដើម្បីទុកពេលឲ្យគេខ្លះ កុំរំខានគេឲ្យសោះ ទើបអាចធ្វើឲ្យគេដឹងថាអ្នកយល់ចិត្តគេ។

2.    បុរសអាចនឹងចង់ប្រាប់អ្នកថា គេក៏ត្រូវការអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ និងបារម្ភពីគេដែរ ដោយមិនមែនទុកកូនសំខាន់រហូតនោះទេ។ ដូចនេះ មិនថាអ្នករវល់មើលថែទាំកូនយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏អ្នកមិនគួរបោះបង់ ហើយភ្លេចថាអ្នកមានស្វាមីដែរ ដោយអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគេខ្លះ ទើបគេអាចទទួលបានភាពកក់ក្តៅពីអ្នក។

3.     មនុស្សប្រុសក៏ចង់ឲ្យអ្នកនិយាយថា អ្នកស្រឡាញ់គេដែរ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីមនោសញ្ចេតនាអ្នកមិនប្រែប្រួល។ ដូចនេះ អ្នកអាចនិយាយពាក្យនេះក្នុងឱកាសសំខាន់រវាងអ្នកទាំងពីរ ដើម្បីបង្កើនមនោសញ្ចេតនា។

4.    ស្វាមីអ្នកអាចចង់ឲ្យអ្នកមានរឿងអីនិយាយប្រាប់គេដោយត្រង់ៗ ដោយមិនភូតកុហក។ ដូចនេះ មិនថារឿងធំ ឬតូចទេ អ្នកគួរតែបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់របស់អ្នកចេញមក ដើម្បីអាចការពារអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកបានល្អ។

5.    ប្តីអ្នកមិនចង់ឲ្យអ្នកមានរឿងអីតែងតែបន្ទោស និងទម្លាក់កំហុសលើគេនោះទេ។ ដូចនេះ នៅពេលដែលមានរឿង អ្នកគួរតែវែកញែកឲ្យបានល្អ ដើម្បីអាចរកឃើញដំណោះស្រាយ មិនមែនចាំតែទម្លាក់លើគ្នាទេ។

6.    ស្វាមីអ្នកអាចត្រូវការការកោតសរសើរពីអ្នកលើគេនៅពេលដែលគេធ្វើការងារបានល្អ។ ដូចនេះ អ្នកគួរតែផ្តល់ឲ្យគេ ទើបអាចធ្វើឲ្យគេអាចមានអារម្មណ៍សុភមង្គលពេលដែលរស់នៅជាមួយអ្នក៕