នៅពេលដែលអ្នកមិនទាន់មានគូស្រករ ហើយអ្នកចង់រក អ្នកអាចមើលតាមតារាងនេះបាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនជាអ្នករៀបការរួច ហើយអ្នកឃើញឆ្នាំអ្នក និងគូអនាគតអ្នកក្នុងតារាងនេះមិនត្រូវគ្នា វាមិនមែនជាបញ្ហាទេ ព្រោះវាគ្រាន់តែជាតារាងទុកឲ្យអ្នកពិចារណាប៉ុណ្ណោះ។ ឲ្យតែអ្នកខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នា នោះអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកនឹងមានសុភមង្គល។

ឆ្នាំ ឆ្នាំត្រូវគ្នា ឆ្នាំឆុងគ្នា ឆ្នាំនាំគ្រោះគ្នា
ជូត ឆ្លូវ វក

រោង

មមី មមែ
ឆ្លូវ ជូត ម្សាញ់ រការ មមែ មមី
ខាល កុរ មមី ច វក ម្សាញ់
ថោះ ច កុរ មមែ រការ រោង
រោង រការ វក ជូត ថោះ
ម្សាញ់ វក រការ ឆ្លូវ កុរ ខាល
មមី មមែ ខាល ច ជូត ឆ្លូវ
មមែ មមី កុរ ថោះ ឆ្លូវ ជូត
វក ម្សាញ់ ជូត រោង កុរ ខាល
រការ រោង ម្សាញ់ ឆ្លូវ ថោះ
ថោះ មមី ខាល រោង រការ
កុរ ខាល ថោះ មមែ ម្សាញ់ វក