ខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកពីរាសីរបស់ឆ្នាំទាំង១២ក្នុងថ្ងៃនេះ ថែមទាំងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបនាំទ្រព្យរបស់ពួកគេផងដែរ ដោយបង្ហាញតាមពណ៌ និងលេខ។ ឆ្នាំទាំង១២ អាចប្រើពណ៌ និងលេខទាំងនេះ ដើម្បីបង្កើនលាភរបស់ខ្លួន។ តើមានអ្វីខ្លះទៅ?

ឆ្នាំជូត

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកគឺមធ្យម ដោយអ្នកមិនសូវមានជំនួយពីអ្នកដទៃឡើយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៩។

ឆ្នាំឆ្លូវ

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកគឺមធ្យម ដោយអ្នកមិនគួរជឿសម្តីអ្នកដទៃដោយងាយនោះទេ ព្រោះអាចចាញ់បោកអ្នកដទៃបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ០។

ឆ្នាំខាល

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកខ្ពស់ត្រដែត ដោយធ្វើឲ្យអ្នកអាចចំណេញបានប្រាក់យ៉ាងច្រើន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៤។

ឆ្នាំថោះ

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកបង្គួរ ដោយអ្នកអាចធ្វើការបណ្តាក់ទុនបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយ។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំរោង

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកមធ្យម ដោយអាចមានទ្រព្យមួយផ្នែកតូចហូរចេញក្រៅបាន។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ស្វាយ។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំម្សាញ់

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកធ្លាក់ចុះ ដោយអ្នកមិនគួរទៅខ្វាយខ្វល់រឿងអ្នកដទៃច្រើនឡើយ ព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់ទ្រព្យអ្នក។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ប្រផេះ។ លេខសំណាង គឺលេខ១។

ឆ្នាំមមី

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកបង្គួរ ថ្វីត្បិតតែមានឧបសគ្គនៅដំបូង ប៉ុន្តែនឹងអាចសម្រេចតាមក្រោយ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំមមែ

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកខ្ពស់ត្រដែត ដោយធ្វើឲ្យអ្នកមិនខ្វះប្រាក់ចាយឡើយ ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃ។ លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំវក

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកមធ្យម ដោយអ្នកគួរតែសុំគំនិតពីអ្នកជំនាញខ្លះ ទើបអាចសម្រេចការងារ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។ លេខសំណាង គឺលេខ៦។

ឆ្នាំរកា

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកធ្លាកចុះ ដោយអ្នកមិនគួរចង់ធ្វើអ្វី ហើយធ្វើភ្លាមដោយមិនគិតនោះទេ ព្រោះអាចមិនបានសម្រេច។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌បៃតង។  លេខសំណាង គឺលេខ៥។

ឆ្នាំច

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកខ្ពស់ត្រដែតតែម្តង ដោយអាចសម្រេចបានគ្រប់ការងារ។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌គគីរ។ លេខសំណាង គឺលេខ៧។

ឆ្នាំកុរ

ថ្ងៃនេះ រាសីអ្នកមធ្យម ដោយធ្វើអ្វីរាងមានឧបសគ្គបន្តិច។ ពណ៌សំណាង គឺពណ៌ក្រហម។ លេខសំណាង គឺលេខ៨៕