ជំងឺថ្លើម ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B

ពេញនិយម

អត្ថបទថ្ងៃនេះ