ជំងឺថ្លើម ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទA

ជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទA

ពេញនិយម

អត្ថបទថ្ងៃនេះ